Oprečne su informacije o količini preostale nafte pod zemljinom korom. Neki tvrde da ćemo se na naftu i njene prerađevine voziti još svega 30-40 godina, drugi opet predviđaju petostruko duži period. Svi se slažu da plina ima gotovo dvostruko više a niko ne sumnja u njegove ekološke prednosti u odnosu na klasična motorna goriva.

Za razliku od putničkih vozila gde je pogon plinom odavno već uzeo maha, kod kamiona stvari idu nekim drugim tokom. DFD kamioni (dual-fuel diesel) postoje već neko vreme. Uglavnom su to u početku bili kamioni lake i srednje nosivosti sa izrazitim ekološkim prednostima kako zbog višestruko čistije emisije gasova tako i zbog izrazito smanjene buke. Jedan od primera upotrebe su londonske komunalne službe koje koriste DFD vozila upravo zbog smanjene buke za rad u gradskom središtu u noćnim satima.

Bi-fuel converzija Dizel Motora

Kako radi Sistem?

Prilikom konverzije motora vašeg kamiona ili dostavnog vozila montiramo paralelni potpuno nezavisni sistem alimentacije TNG-a u dizel motor koji funkcioniše kao nitro sistem na trkačkim automobilima i radi kada postoji opterećenje motora.Jedina veza izmedju dva sistema je tzv.MAP senzor koji obaveštava centranu jedinicu sistema za ubrizgavanje gasa u kom je režimu rada dizel motor (aktivnom- kada srazmerno opterećenju dodaje gas u usisnu granu ili restriktivni kada isključuje dovod gas i podržava režim motorne kočnice) time se ni na koji način ne ulazi u rad dizel motora što je veoma važno kod održanja servisne garancije od strane proizvodjača vozila.

Tehnologija dizel pogona je danas na veoma visokom nivou jer je po kaloričnosti dizel najefikasniji energent (110% Benzina) No uprkos svom razvoju tehnologije i najbolji motori nemaju veći stepen sagorivosti od 70 -73 % .Tu je i nadjen motiv da se DFD sistemom rad dizel motora učini efikasnijim i ekonomičnijim (ekološki efekti su posledica a ne uzrok).Uvodjenjem smeše vazduha i TNG-a u radnu komoru motora odvijaju se dva dela radnog ciklusa i to paljenje dizel goriva prilikom kompresionog takta koje se dešava na nižoj temperaturi negošto je tačka paljenja TNG-a koja tada pali TNG i povećava temperaturu u komori te tako u potpunosti sagori i preostali dizel pa je sada stepen sagorivosti 95-98% što samim tim rezultira povećanjenjem specifično isporučene snage i obrtnog momenta.To automatski utiče na reakciju vozača koji manje pritiska pedalu gasa i kao rezulatanta se pojavljuje drastično smanjenje trokova pogona putem dve bitne komponente :

- cene substituisnog energenta Dizel/ TNG = 2/1
- smanjenja specifične potrošnje od min 15%

Sve ovo vam omogućuje da smanjenje vaših troškova dostigne i 35% a da pri tome imate i tzv. bočne beneficije kao što su :

 • Čistiji izduvni gasovi bez dima i mehaničkih nečistoća
 • Kako je sagorevanje gotovo potpuno nema ispiranja motora
 • Smanjenje temperature u izduvnom sistemu
 • Tiši rad motora (efekat poznat i iz benzinskuh varijanti sa TNG sistemom
 • Povećanje autonomije vašeg vozila (veći radijus kretanja bez dosipanja)
 • Minimiziranje potrošnje AD BLUE (samo u neaktivnom režimu rada)
 • Laka dorada u slučaju prelaska na LNG ili Metan

Multipoint Dual Fuel Conversion System

Omogućava ugradnju i u vašu opremu koja koristi pogon dizel motora većeg kapaciteta i konzumacije goriva. Ova konverizija može biti jako ekonomična jer dozvoljava substituciju dizel goriva i do fantastičnih 90%.

Naime kod dizel agregata koji imaju stabilan režim rada moguće je povećati količinu TNG- na 80 pa i 90% a ostatak se samo koristi kako smo već rekli za paljenje  smeše TNG – a i vazduha u režimu rada dizel motora.
Na grafikonu desno je primer pada troškova pogona na bateriji generator od 42 kVA koji se koriste na jednom većem gradilištu.Kompresori, veće vodene pumpe takodje pretstavljaju izvanredan objekat converzije.

SPV -RentCo Doo i Jonev Inženjerig Doo Beograd vam omogućavaju da Smanjite Vaše troškove pogonskog goriva pretvarajući Vaš dizel motor u Dual Fuel Diesel System (DFD).

Auto Timov  jednostavan Dual Fual System menja originalni dizel motor tako da koristi tečni naftni gas kao ravnopravni energent dizel gorivu – znatno smanjenje operativnih troškova. Ovaj sistem funkcioniše tako što se uvodi gas u motor preko različitih tehnologija, a zatim kontroliše protok u zavisnosti od brzine motora i ispručene snage.

DFD Sistem praktično ne zahteva modifikaciju motora i donosi dvostruku korist u svakoj alplikaciji:

 • Pristupačan dizel motor u kombinaciji sa jeftinim tečnim naftnim gasom
 • Ekonomično rešenje za spore, srednje i brze motore
 • Fleksibilno korišćenje goriva
 • Garantovana izlazna snagai povećanje obrtnog momenta
 • Efikasniji i sigurniji rad sa nižim emisijama
 • Duži vek motora i smanjeni troškovi održavanja čine savršenu investiciju
 • Konverzija dizel motora u DFD System (dva goriva u isto vreme Dizel/HFO i gas)

Rešenje je dostupno za:

 • Brze motore – central gas/air mixer (fumigation)
 • Spore i srednje motore – individualni gas-tehnoligija el.dizni

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Znatna ušteda na operativnim troškovima
 • Praktčno nije potreban modifikacija motora
 • Kompaktnost i kontinualnost isporučene snage
 • Mogućnost originalnog dizel rada u bilo kom trenutku
 • Bezbedan i siguran rad
 • Niža emisija
 • Duži životni vek motora
 • Produženi intervali servisiranja i održavanja opreme

Često postavljana pitanja o DFD Sistemu:

1.Koliko je sistem bezbedan i kako se to dokazuje ?

Sistem je proizvod renomirane italijenske kuće LANDIRENZO u delu Isparivača, dizni, ventila, vodova.Rezervoari su od različitih evropskih proizvodjača certificirani po važećim domaćim i evropskim propisima. Nakon montaže vozilo obavezno ide na pregled i odobrenje u CMV AMSS o čemu se izdaje odgovarajući dokument medjunarodnog karaktera.

2.Kako ova konverzija utiče na trajnost motora i prenosnih sklopova?

To je česta tema kada su u pitanju ovakvi uredjaji pa bih da to razjasnimo detaljnije .Svaki dizel motor je dimenzionisan da teoretski sagori 100% smeše pa stoga mi ne vršimo tjuning motora vec samo omogućujemo potpunije izgaranja smeše supstitucijom dela pogonskog goriva TNG-om do 35%. Samim tim privodimo realne uslove rada projektovanim i tako dolazimo do povećanja obrtnog momenta i isporučene snage samo u aktivnom opsegu rada motora kada su dijagrami snage i obrtnog momenta najravniji. Ko malo detaljnije poznaje rad motora shvatiće da je to potpuno različito od tzv. “friziranja“(ili ti tjuninga) motora.Na taj način se uslovi rada motora zadržavaju u projektovanim granicama i ne mogu biti direktan uzrok nekom povećanju habanja motora već smanjuje potreban broj obrtaja za postizanje specifične snage i time pozitivno utiče na trajnost.

Promena u kvalitetu odziva pogonskog agregata dovodi i do slične reakcije u    ponašanju vozača koji je sada sigurniji i sa većim samopuozdanjem a samim tim spremniji da dokaže i ekonomičnost ovog sistema.Eventualne zloupoterbe ili nekompetentnost u prvim satima vožnje sistem kompenzuje time da se mehanički najkritičniji momenti vožnje polazak i kočenje odnosno zaustavljanje  dešavaju bez aktivnosti gasnog sistema kao što se i hladni start obavlja samo na dizel a sistem se uključuje nakon dostizanja radne temperature.

3.Šta u slučaju kvara?

- U slučaju da DFD sistem zakaže ili vam iz nekog razloga nestane TNG budite bez brige naš sistem nije promenio vaš postoježi motor i on že nastaviti da normalno radi pružajuži svoj puni kakpacitet.Što se tiče održavanja i remonta eventualnih kavarova razvijamo naše servisne centre u Kragujevcu, Nišu, Šapcu, i Beškoj.Postojeća praksa poznaje jako retke slučajeve mehaničkih kvarova (uglavnom zapušenje filtera zbog lošeg kvaliteta goriva) dok za eventualne nestabilnosti rad centralne jedince kontrola vrši pri redovnim servisima i to u okviru daljinskog režima sa fabrikom.

4. Koliko štedim ugradnjom ovog sistema?

Za ocenu ekonomičnosti potrebnisu neki karakteristični podaci vezani za operativnu upotrebu vaše flote ali ćemo dati neke parametre koji su uporedivi :

Dizel DFD
Cena goriva 116,00 din 52,00 din
Prosečna potrošnja vašeg kamiona 32 lit. 20 + 11 lit
Ukupan trošak na 10.000 km 371.200,00 din 289.20,00 din
Ušteda na gorivu na 10.000 km 22,00% 830 EUR

Ukoliko ova tabela približno odslikava vaše parametre onda vam se uredjaj isplaćuje za 5 meseci eksploatacije.Svakako treba uzeti u obzir da je ovo samo  matematički model konverzije postojećeg stanja potrošnje na vozilu koji će u većini slučajeva pokazati jošbolji ekonomski efekat kroz realno smanjenje operativne   potrošnje samim poboljzanjem performansi vozila tako da ćemo to moći i da   izmerimo u saradnj sa vama a svetska iskutva garantuju opseg od 25- 35 %.

5.Konkurencija postoji koji su vaši aduti?

- Konkurencija postoji, ozbiljno radi i ima dobar uredjaj koji je izborom nemačkog principala konceptualno nešto stariji od našeg multipoint sitema koji fukcioniše na bazi elektronike koju je VEMS razvio za takmičenja timova F1.

No da ne upotrebljavamo prejake termine. Imamo fazno pomeranje tačaka za ubrizgavanje plina čime se smeša brže homogenizuje; naš sistem maksimalno podržava režim rada motorne kočnice jer u potpunosti prekida dovod plina kada je motor u restriktivnom režimu rada (ventil sa step motorom nema tu mogužnost jer je spor i ne zatvara do kraja.).Sistem DFD Landirezo/Autotim je pored toga potpuno fleksibilan i modularan za sve vrste motora od dostavnog vozila (tipa Iveco Daily ) do dugolinijaša tipa VOLVO 700bks. Varijante su razvijene i za teške radne mašine i opremu u rudarstvu i gradjevinarstvu što daje proširenje potencijalnog tržišta i na distributivne lance i gradjevinske firme.

- Ne zaboravimo i da je Naš sistem po ceni 10% jeftiniji, da smo spremni da ugradnje vršimo u vašim firmama i obučimo vaše zaposlene da ugradju i vrše redovne servise.

- Isporučujemo i prateću opremu : skid jedinice za interno točenje dizel goriva i TNG  kojima možete kontrolisati utakanje goriva i održavati kvalitet utočenih energenata.U trenutnoj situaciji na tržištu to dodatno motiviše vašu investiciju u konverziju vaših vozila sa dizel motorom.

- Konkurenciju ne treba shvatiti kao protivnika već biti svestan da radimo na jednom pionirskom zadatku  koji će svim anama doneti boljitak ‘ ovo je zelena tehnologija što je više ima i što je više poznajet eviše ćete je tražiti a mi smo onda tu da vas ubedimo da smo mi oni pravi.

Smanjite Vaše troškove pogonskog goriva pretvarajući Vaš dizel motor u Dual Fual Diesel System.